STANOVY " KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV - REGIÓN LIPTOV"

Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.Názov organizácie je:

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV - REGIÓN LIPTOV (ďalej KST-L)

2. Sídlo KST-L je Liptovský Mikuláš, ul. M.M.Hodžu 20.

3. KST-L je dobrovoľným združením členov klubov, odborov KST a oddielov turistiky pri TJ a ŠK v regióne Liptova ( tvorený okresmi Liptovský Mikuláš a Ružomberok ku dňu schválenia stanov KST-L).

4. Politická činnosť v KST-L je neprípustná.

Článok 2. POSLANIE KST-L

1. Základným poslaním KST-L je:

a) zastupovať záujmy turistov a priateľov prírody

b) podieľať sa vytváraní podmienok pre turistiku, táborenie, pobyt v prírode pre svojich členov i pre verejnosť a všetranne rozvíjať turistické aktivity

c) viesť svojich členov k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a k starostlivosti o životné prostredie

d) spolupracovať s organizáciami rozvíjajúcimi turistiku a pobyt v prírode, starajúcimi sa o ochranu prírody a podieľať sa na riešení tejto problematiky

e) vykonávať verejnoprospešnú činnosť pre skvalitnenie podmienok na turistiku (značenie, údržbu a budovanie turistických chodníkov, sprievodcovskú činnosť, školenia)

f) organizovať turistické podujatia prístupné verejnosti

2. KST-L zabezpečuje plnenie svojho základného poslania prostredníctvom svojich základných zložiek a svojich orgánov.

Článok 3. ČLENSTVO

1. Riadnymi členmi KST-L sú členovia klubov ,odborov KST a oddielov turistiky pri TJ a ŠK v regióne Liptova, ktoré sú združené v KST-L na základe uzatvorenej dohody o súčinnosti.

2. Člen KST-L má právo:

a) podieľať sa na všetkých výhodách poskytovaných členom KST-L

b) voliť a byť volený do orgánov KST-L

c) obracať sa na orgány KST-L s námetmi a žiadosťami

3. Člen KST-L je povinný:

a) dodržiavať stanovy KST-L, smernice a predpisy KST-L

b) platiť členské príspevky a podieľať sa na činnosti

c) nepoškodzovať meno KST-L

4. Členom KST-L prestáva byť ten, kto:

a) ukončí členstvo v členskom klube alebo odbore KST

b) nezaplatí členský príspevok do 31.3.príslušného roka

c) bol vylúčený za hrubé porušenie záujmov KST-L

5. Podrobnosti o členstve a členských príspevkoch upravuje smernica KST-L.

Článok 4. ORGÁNY KST-L

1. Orgánmi KST-L sú: - Valné zhromaždenie KST-L (VZ KST-L)

- Regionálna rada KST-L (RR KST-L)

- Výkonný výbor KST-L (VV KST-L)

- Revízna komisia KST-L (RK KST-L)

2. VZ KST-L je najvyšším orgánom KST-L. Tvoria ho členovia VV KST-L, predseda RK KST-L a jeden delegát za každý členský klub,odbor KST alebo členský oddiel turistiky pri TJ a ŠK. VZ KST-L sa riadi stanovami KST-L a vlastným rokovacím a volebným poriadkom. Zvoláva ho VV KST-L najmenej raz za dva roky. Je uznášaniaschopné, ak sa zaprezentuje aspoň 50 % delegátov s hlasom rozhodujúcim. Mimoriadne VZ KST-L zvoláva VV KST-L ak o to požiada najmenej tretina členských klubov, odborov KST a oddielov turistiky pri TJ a ŠK.

VZ KST-L :

a) schvaľuje stanovy KST-L , ich zmeny a doplnky

b) prerokováva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení KST-L za obdobie od predchádzajúceho VZ KST-L a správu RK KST-L

c) volí na štvorročné funkčné obdobie VV KST-L a RK KST-L

d) volí na štvorročné obdobie predsedu KST-L, tajomníka KST-L a predsedu RK KST-L

e) potvrdzuje členov RR KST-L navrnutých zbormi a komisiami KST-L, členskými klubmi, odbormi KST a oddielmi turistiky pri TJ a ŠK

f) rozhoduje o členstve KST-L v iných združeniach a o vystúpení z nich

g) pri zániku KST-L menuje likvidátora a rozhoduje o vysporiadaní majetku. Na schválenie uznesenia o zániku KST-L je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.

3. RR KST-L riadi činnosť združenia medzi Valnými zhromaždeniami KST-L. Tvorí ju VV KST-L, predsedovia odborných komisií a zborov a zástupcovia členských klubov ,odborov KST a oddielov turistiky pri TJ a ŠK. RR KST-L zvoláva VV KST-L najmenej raz za rok. Má najviac 20 členov.

RR KST-L :

a) prerokováva a schvaľuje správu o činnosti ,hospodárení a správu RK KST-L za uplynulý rok

b) vytvára potrebnú štruktúru zborov a komisií na zabezpečenie jednotlivých okruhov činnosti

c) schvaľuje plán činnosti a rozpočet na kalendárny rok

d) rozhoduje v zásadných otázkach, ktoré nie sú vyhradené VZ KST-L

4. VV KST-L je výkonným orgánom RR KST-L a riadi jeho činnosť medzi jej zasadnutiami. Zvoláva ho predseda KST-L najmenej štyrikrát za rok. Má najviac 7 členov. Na zasadnutia VV KST-L je prizývaný predseda RK KST-L. VV KST-L zriaďuje podľa potrieb a možností aparát KST-L. Na jeho čele je tajomník KST-L. Práva a povinnosti pracovníkov aparátu určí VV KST-L osobitným predpisom.

5. RK KST-L vykonáva revíznu činnosť v hospodárení KST-L, dozornú činnosť v dodržiavaní stanov, predpisov a smerníc KST-L a rieši sťažnosti členov. Členstvo v RK KST-L je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch KST-L. RR KST-L má minimálne 3 členov.

6. Štatutárnym orgánom KST-L je predseda KST-L, tajomník KST-L a VV KST-L.

7. Vymedzenie činnosti orgánov KST-L určuje smernica KST-L.

Článok 5. HOSPODÁRENIE KST-L

1. Zdroje pre činnosť KST-L získava:

a) zo zápisného a členských príspevkov

b) z dotácií telovýchovných a turistických organizácií, ktorých je riadnym členom

c) z príspevkov štátnej správy na zriaďovanie, údržbu a značenie turistických chodníkov

d) z výnosov poriadaných turistických podujatí, vydaných publikácií, odznakov, pohľadníc a máp

e) z reklamnej činnosti

2. KST-L nezodpovedá za záväzky združených subjektov a združené subjekty nezodpovedajú za záväzky KST-L, pokiaľ sa písomne nedohodne inak.

3. Podrobnosti o hospodárení určuje smernica KST-L.

Článok 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. KST-L je právnickou osobou a má právnu subjektivitu.

2. Záväzný výklad stanov KST-L vykonáva VV KST-L.

3. KST-L sa pri svojej činnosti riadi stanovami KST-L, všeobecnými záväznými právnymi predpismi, smernicami a predpismi KST-L a rozhodnutiami orgánov KST-L.

4. Stanovy KST-L boli schválené Valným zhromaždením KST-L dňa 24.3.2001 a nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

TOP