Z histórie školiaceho strediska VHT pri Turist klube Liptovské Sliače

by / / Oznamy

Školiace stredisko základov výcvikového minima VHT pri Turistickom klube Liptovské Sliače
bolo zriadené na podnet ústredia KST v Bratislave na sklonku roku 2009, ako jedno zo šiestich
na Slovensku, k tomu boli pripravené aj nové osnovy vzdelávania.
Do tohto roku školenie bývalo dosť nepravidelne, nakoľko v našom regióne boli len štyria,
inštruktori VHT ( v tej dobe cvičiteľ II .triedy ), nebola až taká akútna potreba, školenia adeptov
na pohyb v náročnom teréne či už v lete alebo v zime. Až začiatkom deväť desiatich rokov sa
rozbehli zájazdy do cudziny nastala väčšia potreba ľudí na tieto možnosti pripraviť, či už na cesty
nezaistené alebo ferraty, cesty zaistené.
Náš Turist klub Liptovské Sliače mal vyškolených dvoch cvičiteľov II. triedy , ktorý sa tomu
venovali a po naplnení kurzu ( 20.- 25. frekventantov ), kurz uskutočnili. Spomínané kurzy sa
uskutočnili dva razy na chate Pod Náružím , a dva razy na Májekovej chate na Malinom
Brde. Nakoľko kurzy boli trojdňové v jarných mesiacoch, hľadal sa taký terén aby sa frekventanti
kurzu zoznámili i z pohybom na skalách i na snehu . Až neskôr sa kurzy delili na letnú a potom
zimnú časť. Spomínané kurzy viedli Lupták Ján, Kočibál Milan ( inštruktori II.triedy VHT ) a
členovia Lupták Ľubomír, Sliacky Ján, Vajda František, ( členovia JAMES klubu ktorí pomáhali
a boli ako technická podpora.
– V roku 2010 sa rozbehol prvý kurz už pod vedením nových a mladších inštruktorov II. triedy
VHT, ktorý boli na túto prácu vyškolený ( Littva Ladislav, Jacko Robert, Antol Bystrík, Vajda
František, Ovad Ján ). vedúcim školiaceho strediska sa stal Littva L., ktorý pripravil podklady
ako budú kurzy v budúcnosti prebiehať. Upravil osnovy a rozdelil kurz na letnú a zimnú časť
aby sa prihlásení účastníci čo najviac naučili.
– Prvý kurz sa uskutočnil za účasti 23 frekventantov v dňoch 15.-16. 10 2010 . Prvý deň teória,
v telocvični v ZŠ v Liptovských Sliačoch, a druhý deň na skalách nad obcou Lisková. Počas
tejto letnej časti sa prítomní naučili základné uzly, postup v náročnom teréne po fixoch a
istiacich prvkoch, techniku istenia a zlaňovania, prácu z lanom a hlavne zásady prvej pomoci.
Druhá časť kurzu, zimná sa uskutočnila 5.3.2011 na osadou Magurka na svahoch kopca
Ďurková. Tu sa spomínaní účastníci naučili , ako sa pohybovať v teréne v zimných podmienkach
pohybovať sa v lanových družstvách, zlaňovať , brzdenie cepínom či kopanie záhrabu.
Nakoniec zhodnotenie a ukončenie kurzu.
– Druhý kurz bol, po dokúpení a doplnení novej výstroje a výzbroje pre školiace stredisko, Konal
sa opäť ,dvojdňový letná časť, teória v ZŠ – Lipt. Sliače a praktická časť na Liskovských
skalách nad menovanou obcou, za účasti 15 frekventantov , štyroch inštruktorov VHT pod
vedením L. Littvu v dňoch 15.-16.10 2011. Zimná časť sa uskutočnila v mesiaci marec 10.3.2021
opäť na tradičnom mieste nad osadou Magurka.
– Po vylepšení a doplnení školiacich osnov, doplnení ďalšieho inventáru do školiace strediska bol
zahájený v poradí tretí kurz základov VHT, prvá letná časť dňa 12.10. 2012 na učebni v ZŠ –
Liptovské Sliače sa preberala teória za účasti 17 frekventantov ,ktorý sa tu učili základné uzly,
techniku istenia a zlaňovania , pohyb v skalnom teréne , zásady prvej pomoci a iné veľmi
dôležité prvky na pohyb v teréne, Na druhý deň 13.10. bola praktická časť na skalách pri obci
Lisková, kde sa účastníci kurzu učili, ako sa pohybovať v skalnom teréne , techniku istenia a
zlaňovania , použitie správnej výstroje a výzbroje , pohyb po istiacich prvkoch a fixoch a iné.
Zimná časť prebehla dňa 3. marca 2013 opäť na svahoch kopca Ďurková, kde sa účastníci
naučili pohyb v zimnom teréne v mačkách, pohyb na lane v družstvách, zlaňovanie, brzdenie
cepínom, vykopanie záhrabu a iné.
Školenie tretieho kurzu , základov VHT, viedli inštruktori Jacko R., Antol B. Vajda Fr vedúci
školenia Littva L s technickou podporou pomáhal náš člen Sliacky Maroš.
Kurz bol vyhodnotený ako veľmi dobrý, účastníci boli učenliví a hlavne všetko prebehlo bez úrazu

– Štvrtý kurz , bol už klasický opäť letná časť prvý deň 11.10 2013 teoretická časť na učebni v
Základnej škole v našej obci a druhý deň na tradičných cvičných skalách nad obcou Lisková.

Zimná časť, opäť nad osadou Magurka dňa 2.3.2014. kurz viedli naši skúsený inštruktori VHT.
V štvrtom kurze bolo vyškolených 21. frekventantov, ktorý na záver poďakovali inštruktorom
za dosiahnuté vedomosti zo školenia.
– Piaty kurz v poradí sa uskutočnil tak ako predošlé kurzy letná časť dvojdňová ,prvý deň teória
na učebni školy v obci v mesiaci október ,kedy je ustálené počasie (2.10. 2015 ) a druhý deň
druhá časť praktická na Liskovských cvičných skalách, zimná časť jednodňová , začiatkom
mesiaca apríl ( 2.4. 2016 ) nad Prievalcom na Veľkej Holi, kde aj v tomto čase je ešte dostatok
snehu. Každý rok sa postupne dokupuje nový inventár a starý vyraďuje ( hlavne laná ), aby sa
účastníci kurzu cítili čo najbezpečnejšie. V tomto piatom kurze bolo vyškolených až 25
frekventantov.
– Šiesty kurz prebehol už v tradičnom mesiaci októbri opäť prvý deň , tentokrát v klubovni nášho
Turist klubu , kde sa preberala teoretická časť ( nebezpečie na horách, lavínové nebezpečie, druhy
lavín, viazanie uzlov, istenie a zľaňovanie, pohyb v skalnom a zimnom teréne, pohyb na lane,
prvá pomoc ( s pomocou figuríny), a iné dôležité prvky a zásady na bezpečný pohyb v skalách
i ľadovci. Ukážky boli odprezentované aj s pomocou diaprojektoru. Druhý deň na tradičnom
mieste na skalách nad obcou Lisková. Letná časť šiesteho kurzu prebehla v dňoch 18.-19.10 2019
Zimná časť v mesiaci marec a to 7.3.2020 z Prievalca na svahoch Veľkej Holi, kde si
účastníci kurzu precvičili aj praktické ukážky, pohyb v družstvách na lane v zimnom teréne,
pohyb v lavínovom teréne, brzdenie čakanom (cepínom ) stavanie záhrabu a iné. Šiesteho kurzu
sa zúčastnilo 12 frekventantov K dnešnému dňu od založenia školiaceho strediska bolo
vyškolených 118 frekventantov, školenie šiesteho kurzu viedli naši skúsení inštruktori VHT ,
Littva L. Antol B, Vajda Fr. a vedúcim tohto kurzu bol už Jacko Robert, technické zabezpečenie a
pomoc pri školení robil Sliacky Maroš.
– Posledný siedmy kurz základov VHT ktorý sa doteraz v školiacom stredisku uskutočnil bol, letná
časť tradične v mesiaci október ( 1.10. 2021 ) prvá časť – teoretická v klubovni Turist klubu
podľa pripravených školiacich osnov a diaprojektora, kde sa prítomný učia základné uzly,
techniku istenia a zlaňovania, použitie správneho výstroja a výzbroja, pohyb v skalnom a zimnom
teréne , lavínové nebezpečia, druhy lavín ako aj zásady prvej pomoci
. Praktická časť na druhý deň pri obci Lisková, kde sa účastníci kurzu naučili zlaňovať a
pohybovať sa po zaistenej ceste ( ferrate )
Zimná časť sa uskutočnila 5. marca 2022 sa opäť uskutočnila na svahoch Veľkej Hole na hrebeni
Nízkych Tatier, naučili sa pohybovať v zimnom teréne v mačkách , pohyb na lane v lanovom
družstve , zlaňovanie a brzdenie čakanom ( cepínom ), vykopanie záhrabu .
Tohoto siedmeho kurzu sa zúčastnilo a bolo vyškolených 23 frekventantov, ktorý na záver kurzu
poďakovali prítomným inštruktorom za nadobudnuté vedomosti pre pohyb v náročnom teréne.
V poradí siedmy kurz viedli tradične inštruktori Littva Ladislav, Antol Bystrík, Vajda František
Jacko Robert a tradičnú pomoc z výučbou od Maroša Sliackeho.
Momentálne je vedúcim školiace strediska Robert Jacko., a dnešnému dňu sme v našom
školiacom stredisku pri Turistickom klube Liptovské Sliače , vyškolili 141 frekventantov.
Záujemci o školenie základov VHT, sa môžu prihlásiť u vedúceho školiaceho strediska
p.Jacka Roberta č. 0907 /569392 email. jackorobert@azet.sk

Zapísal : Lupták Ján

TOP